top of page

חשיבות המיזם "מילים ראשונות"

תרומתו של המיזם בשני מישורים:

 

א) באמצעות נורמות המבוססות על מדגם ארצי רחב היקף ניתן יהיה לאתר בקלות ילדים מאחרים בדיבור הנמצאים בסיכון לפתח לקויות שפה ולמידה מאוחר יותר. בדומה לבדיקות התפתחות המשוות נתונים של הילד לאחוזונים מתוקננים (למשל: גובה ומשקל), ניתן יהיה להפנות את הנמצאים בסיכון (בעשירון התחתון) לגורמים המטפלים בקהילה.

 

ב) מבחינה מחקרית קיימת חשיבות רבה להופעת השפה העברית לצד שפות אחרות במאגר בינלאומי הכולל

מידע על התפתחות מוקדמת של שפה בכ-60 שפות שונות.

bottom of page