top of page

חשוב לדעת:

  • אין אף ילד שמבין או אומר את כל המילים המופיעות בשאלון! אין כל סיבה לדאגה אם ילדך אומר רק חלק קטן מהמילים המופיעות ברשימה!

  • ידוע שקיימת שונות רבה בין ילדים. השפה לא מתפתחת באופן אחיד אצל כל הילדים!

  • השאלון הוא אנונימי. לא יעשה שימוש בפרטי הילד או האדם הממלא את השאלון.

  • ניתן להפסיק את מילוי השאלון בכל עת ולחזור לאותו מקום מאוחר יותר. 

הוראות למילוי השאלון

 

בשאלון מופיעה רשימה של התנהגויות שפתיות או מילים. עליך לסמן מה שהילד/ה כבר עושה. 

 

לדוגמא, יש לסמן כך:

כאשר הילד מבין ואומר את המילה "כדור"

לא מבין ולא אומר את המילה "ליצן"

מבין אך אינו אומר עדיין את המילה "מגדל"

ילדים רבים אומרים מילים בצורה משובשת. גם אם ילדכם משבש את המילה ואומר "אודה" במקום "תודה" או "דור" במקום "כדור" יש לסמן את המילה ברשימה כמילה שהילד אומר. 

השאלון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לבנות ולבנים כאחד!

bottom of page