top of page

הסכמה להשתתף בסקר "מילים ראשונות"

אני מצהיר בזאת כי אני מסכים למלא את סקר "מילים ראשונות" כחלק ממחקר "התפתחות הלקסיקון של פעוטות". 

 

מטרות המחקר הן:

 1. להשוות בין מאפייני התפתחות הלקסיקון בעברית לבין מאפייני התפתחות שפות אחרות ביניהן שפת הסימנים הישראלית.

2. לבדוק האם יש השלכות לתקופת הריחוק החברתי עקב התפרצות נגיף covid 19 על התפתחות שפה של פעוטות. 

ידוע לי שההשתתפות בסקר היא על בסיס התנדבותי.

 

ידוע לי שכל מידע שאמסור במסגרת מיזם "מילים ראשונות" ישאר חסוי. כתובת המייל שאמסור תשמש רק לשם הנפקת סיסמה ושליחת תזכורות למילוי השאלון ולא יעשה בה כל שימוש אחר פרט לכך. 

 

ידוע לי שניתן להפסיק בכל שלב את מילוי השאלון ללא כל פגיעה בי.

 

במידה ומתעוררות שאלות בעת מילוי השאלון או בעקבותיו ניתן לצור קשר דרך אתר זה (בדף "יצירת קשר"). 

bottom of page